Toyota Coaster

巴士車身:

Toyota Arkawa Auto
公司 車編 車牌 是日行蹤(時間) 廣告/無添 型號
愉巴 DBAY75 PS9587

-

- Toyota Coaster
愉巴 DBAY89 JS6064

-

- Toyota Coaster
愉巴 DBAY133 PS239

-

- Toyota Coaster
愉巴 DBAY133 HT1524

已退役

- Toyota Coaster
愉巴 DBAY156 RC7076

-

- Toyota Coaster
愉巴 DBAY173 RB7014

-

- Toyota Coaster
愉巴 DBAY179 ME3308

-

- Toyota Coaster
愉巴 HKR6 FX5006

已退役

- Toyota Coaster
愉巴 HKR6 MC2373

已退役

- Toyota Coaster
愉巴 HKR21 EL1846

已退役

- Toyota Coaster
愉巴 HKR28 EL2310

已退役

- Toyota Coaster
愉巴 HKR62 FR5926

已退役

- Toyota Coaster
愉巴 HKR73 EL1322

已退役

- Toyota Coaster
愉巴 HKR75 EL1625

已退役

- Toyota Coaster
愉巴 HKR76 EL1348

已退役

- Toyota Coaster
愉巴 HKR77 EN703

已退役

- Toyota Coaster
愉巴 HKR89 EL1866

已退役

- Toyota Coaster
愉巴 HKR111 GP5547

已退役

- Toyota Coaster
愉巴 HKR133 HT1524

已退役

- Toyota Coaster

Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。