Mitsubishi Rosa

巴士公司:

港鐵 嶼巴 愉巴

巴士車身:

Mitsubishi
公司 車編 車牌 是日行蹤(時間) 廣告/無添 型號
嶼巴 MS1 ER6837

已退役

- Mitsubishi Rosa
嶼巴 MS2 ER8068

已退役

- Mitsubishi Rosa
嶼巴 MS3 ET2995

已退役

- Mitsubishi Rosa
嶼巴 MS4 ET3806

已退役

- Mitsubishi Rosa
嶼巴 MS5 GW8108

-

- Mitsubishi Rosa
嶼巴 MS6 GW8178

-

- Mitsubishi Rosa
嶼巴 MS7 GW7263

-

- Mitsubishi Rosa
嶼巴 MS8 KA2185

-

- Mitsubishi Rosa
嶼巴 MS9 KA1290

-

- Mitsubishi Rosa
嶼巴 MS10 KA2230

-

- Mitsubishi Rosa
嶼巴 MS11 NZ2773

-

- Mitsubishi Rosa
嶼巴 MS12 NZ4849

-

- Mitsubishi Rosa
嶼巴 MS13 RY4232

-

- Mitsubishi Rosa
嶼巴 MS14 NY2835

-

- Mitsubishi Rosa
嶼巴 MS15 NY5118

-

- Mitsubishi Rosa
嶼巴 MS16 NX5098

-

- Mitsubishi Rosa

Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。
用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, Buscess 不會為用家的損失和意外負上任何責任。